Transport for Armenia-ն նոր Star-up է, որը մեկնարկել է 2019թ հունվարին: Եթե կգտնեք որևէ սխալ կամ ոչ հավաստի տեղեկատվություն, խնդրում ենք մեզ տեղեկացնել: Շնորհակալ կլինենք յուրաքանչյուր հետադարձ կապի դեպքում:

Facebook
E-mail: info {at} t-armenia {dot} com